خنجر

دربی زبانی امنِ خود سنگین ترم

خودم را، کم رنگ می کِشم

نقّاشی با شکایت !

سفید بودن...

قابل دیدن نیست

می شد بدی هایت را ببخشم...

اشک هایم بسترم را بیامیزد

فقط...

عشق ادا در می آورد

سایه می ترسد!

/ 0 نظر / 60 بازدید